Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Solidariteit

Fair practice stopt niet bij de rand van de eigen praktijk. We zijn allemaal onderdeel van een grotere keten en een alles omvattend ecosysteem, en in die zin van elkaar afhankelijk. Coöperatief handelen levert op de lange duur voor iedereen meer op dan concurrentie. Beter nog is het om holistisch te denken. De ene keer spring je voor een collega in de bres, de andere keer ga je voor een ideaal de barricade op. Dat zorgt voor empowerment, niet alleen van de ander maar ook van jezelf omdat je onderdeel bent van een groter geheel.

De Fair Practice Code is gestoeld op solidariteit. Hij is opgesteld door vertegenwoordigers van alle disciplines. Hij wordt door ons allen gedragen en uitgedragen. De code laat zien waar we voor staan.

Solidariteit vraagt wel om actieve bijdragen. Dat je bijvoorbeeld lid wordt van een vakbond of platform die stem geeft aan de hele groep en lobby voert in het gezamenlijk belang.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Ben jij al actief bij een brancheorganisatie, vakbond of kennisnetwerk?
Ja
Nee

Vraag van

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. Dat is een gedragscode, die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

De culturele organisatie waar je stage loopt, moet in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe zij de code toepassen.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Heb jij het jaarverslag van je stageplek wel eens bekeken? Het is interessant om dit eens te lezen. Laat de organisatie waar je stage loopt actief zien wat er gedaan wordt aan naleving van deze code?
Ja
Nee

Vraag van

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector.  De code verwijst daarom naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.  

De normalisatiedrempel hebben we nog niet bereikt. Heb jij een divers netwerk? Hoe kun je jouw netwerk vergroten?

Links met handige informatie:

Naar vraag
Is er in jouw werk in de culturele en creatieve sector ruimte om meer te doen ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit?
Ja
Nee

Vraag van

Transparantie in financiën

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je stageplek laat zien wat zij doen om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt. 

Je kunt als stagiair openheid in de sector stimuleren door te checken of je stageplek transparant is over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties de instelling waar je stageloopt, bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Maakt de organisatie waar je stageloopt op dit moment transparante financiële verantwoordingen?
Ja
Nee

Vraag van

Vertrouwen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werk- en opdrachtgeverschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Bij stages is het belangrijk om bij aanvang van de stage en tijdens voortgangsgesprekken wederzijdse verwachtingen met je onderwijsinstelling en stageplek te bespreken.

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als stagiair handvatten om het gesprek aan te gaan met je stageplek. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jouw situatie van toepassing zijn en die je wil bespreken.

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.   

Evaluatie
Tijdens je stage is het gebruikelijk om op verschillende momenten met je onderwijsinstelling en je stageplek te evalueren. Dat gebeurt tijdens je stage bij voortgangsgesprekken, maar ook de afronding van een stage creëert een goed moment om de samenwerking en het onderwerp fair practice nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. 

Links met handige informatie: 

Naar vraag
Voer jij regelmatig voortgangsgesprekken over je stage met je onderwijsinstelling en je stageplek?
Ja
Nee

Vraag van

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Tijdens je stage doe je praktijkervaring op in jouw vakgebied en werk je aan de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden die voor dat vakgebied nodig zijn. Je wordt daarbij begeleid door je onderwijsinstelling en een stagebegeleider bij de stageplek. De kennis en ervaring die je opdoet, komt ook na je stage van pas.

Zelfreflectie
Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden. Ga hierover in gesprek met jouw stagebegeleider.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Word jij voldoende gestimuleerd bij het toepassen en verder ontwikkelen van nieuwe vaardigheden?
Ja
Nee

Vraag van

Veilig en gezond werken

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

In het geval van een stage is in de eerste plaats de stageplek verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s bij jou op de werkvloer en ken je de maatregelen die ertegen genomen kunnen worden?

Inventariseer en bespreek mogelijke risico’s
Het is belangrijk om zelf na te gaan tegen welke risico’s je aan kunt lopen. Wat komt in jouw functie als stagiair veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden? Bespreek mogelijke risico’s met je stagebegeleider.

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers, maar ook als stagiair kun je er voorbeelden uit halen die op jouw rol van toepassing zijn.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Worden er op dit moment voldoende maatregelen genomen zodat jij onder veilige en gezonde omstandigheden kunt werken?
Ja
Nee

Vraag van

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt, is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Afhankelijk van je functie kan je als stagiair als maker, uitvoerend kunstenaar of als gebruiker te maken krijgen met auteursrecht.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Maak jij als werknemer altijd duidelijke afspraken wanneer het gaat over auteursrecht van je eigen werk, of het werk van een ander?
Ja
Nee

Vraag van

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Tijdens je werkende leven krijg je te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werknemers zijn voor de meeste van deze zaken automatisch verzekerd, voor stagiairs is dit niet per definitie zo.

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Voor welke zaken je verzekerd bent tijdens je stage hangt af van je stage-overeenkomst en de hoogte van je stagevergoeding. Zorg dat je ervan op de hoogte bent waar jij wel of niet voor verzekerd zou moeten zijn.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, loop je dan risico’s die je ongewenst vindt?
Ja
Nee

Vraag van

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Ook als je stage loopt is het belangrijk om goede werkafspraken te maken met de onderwijsinstelling en de stageplek.

Gebruik deze checklist voor afspraken die je maakt met de organisatie waar je stage loopt. Leg de afspraken vervolgens vast in een stagecontract.

Stagevergoeding
Een stagevergoeding is gebruikelijk, maar niet wettelijk verplicht tenzij hier iets over is opgenomen in een voor het stagebedrijf geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Zoek in dit overzicht de cao die op jouw stage van toepassing is en bekijk of er afspraken zijn gemaakt over stagevergoedingen. (lees de extra toelichting)

Naar vraag
Heb jij op dit moment goede werkafspraken gemaakt over jouw stage?
Ja
Nee