Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Solidariteit

Fair practice stopt niet bij de rand van de eigen praktijk. We zijn allemaal onderdeel van een grotere keten en een alles omvattend ecosysteem, en in die zin van elkaar afhankelijk. Coöperatief handelen levert op de lange duur voor iedereen meer op dan concurrentie. Beter nog is het om holistisch te denken. De ene keer spring je voor een collega in de bres, de andere keer ga je voor een ideaal de barricade op. Dat zorgt voor empowerment, niet alleen van de ander maar ook van jezelf omdat je onderdeel bent van een groter geheel.

De Fair Practice Code is gestoeld op solidariteit. Hij is opgesteld door vertegenwoordigers van alle disciplines. Hij wordt door ons allen gedragen en uitgedragen. De code laat zien waar we voor staan.

Solidariteit vraagt wel om actieve bijdragen. Dat je bijvoorbeeld lid wordt van een vakbond of platform die stem geeft aan de hele groep en lobby voert in het gezamenlijk belang.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Ben jij actief bij een brancheorganisatie, vakbond of kennisnetwerk?
Ja
Nee

Vraag van

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. Dat is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

De culturele organisatie waar je vrijwillig werkt moet in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe zij de code toepassen.  

Links met handige informatie:

Naar vraag
Heb jij het jaarverslag van de organisatie waar je vrijwiiligerswerk doet wel eens bekeken? Het is interessant om dit eens te lezen. Laat de organisatie waar je werkt actief zien wat er gedaan wordt aan naleving van deze code?
Ja
Nee

Vraag van

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst daarom naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Kan jij met jouw vrijwilligerswerk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Transparantie in financiën

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt. Bijvoorbeeld door te werken aan transparante financiële verantwoording. 

Je kunt als vrijwilliger openheid in de sector stimuleren door te checken of je stageplek transparant is over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties de instelling waar je stageloopt, bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Maakt de organisatie waar je vrijwillig werkt op dit moment transparante financiële verantwoordingen in lijn met bovenstaande informatie?
Ja
Nee

Vraag van

Gesprekken over Fair Practice

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat samenwerkende partijen, werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werk- en opdrachtgeverschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Bij vrijwilligersfuncties is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen te bespreken met de organisatie waar je je voor inzet.

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als vrijwilliger handvatten om het gesprek aan te gaan met je organisatie. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jouw situatie van toepassing zijn en die je wil bespreken.  

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.   

Gesprek met je organisatie
Als vrijwilliger is het goed om regelmatig met je organisatie te bespreken hoe het gaat. Een jaarlijks gesprek creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. Een goed moment om het te hebben over fair practice.

Links met handige informatie: 

Naar vraag
Voer jij op dit moment jaarlijks een gesprek over fair practice met je organisatie?
Ja
Nee

Vraag van

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in het vakgebied waar jij vrijwilligerswerk doet, vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden.  Soms is er een specifieke training nodig voor het werk dat je als vrijwilliger doet, daarnaast kan het leuk en nuttig zijn om je kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Vrijwilligersfuncties kunnen ook aanzet geven tot professionele ontwikkeling.

Zelfreflectie begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden. Heb je de ambitie om betaald aan het werk te gaan doen in de sector waar je nu vrijwilligerswerk doet? Dan is het zinvol om te onderzoeken welke competenties hiervoor nodig zijn en hoe je werkervaring tijdens het vrijwilligerswerk hieraan bijdraagt.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Volg je op dit moment bij- en/of nascholing aansluitend op jouw wensen en ambities?
Ja
Nee

Vraag van

Veilig en gezond werken

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

De organisatie waar je vrijwilligerswerk doet is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s bij jou op de werkvloer en ken je de maatregelen die ertegen genomen kunnen worden?

Inventariseer en bespreek mogelijke risico’s
Het is belangrijk om zelf na te gaan tegen welke risico’s je aan kunt lopen. Wat komt in jouw rol als vrijwilliger veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden? Als je risico’s vermoedt, bespreek deze dan met de leiding van de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers, maar ook als vrijwilliger kun je er voorbeelden uit halen die op jouw werkomgeving van toepassing zijn.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Worden er op dit moment voldoende maatregelen genomen zodat jij onder veilige en gezonde omstandigheden vrijwillig kunt werken?
Ja
Nee

Vraag van

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Afhankelijk van je functie kan je als vrijwilliger op verschillende manieren te maken krijgen met auteursrecht. Je kunt als vrijwilliger zelf een origineel werk maken of de organisatie waar je werkt wil bijvoorbeeld iemands foto, tekst of muziek gebruiken.

Normaal gesproken krijgt een maker van een oorspronkelijk werk automatisch het auteursrecht op dat werk. Als uitvoerend kunstenaar (bijvoorbeeld een zanger) kun je bovendien aanspraak maken op de zogeheten naburige rechten. Er geldt echter een belangrijke uitzondering als het werk in dienstverband is gemaakt. In dat geval gaan de auteursrechten naar de werkgever. Check bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet hoe dat in jouw geval geregeld is.

Als vrijwilliger kan het goed voorkomen dat jouw organisatie een keer het werk van een maker wil gebruiken. Ook dan is het goed dat je op de hoogte bent.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Maak jij als vrijwilliger duidelijke afspraken wanneer het gaat over auteursrecht van je eigen werk, of het werk van een ander?
Ja
Nee

Vraag van

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Tijdens je werkende leven krijg je te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werknemers zijn voor de meeste van deze zaken automatisch verzekerd, bij vrijwilligers is dit niet zo. Check (als vrijwilliger) goed of de organisatie waar je voor werkt voldoende verzekeringen voor je heeft afgesloten.

Vrijwilligerswerk en verzekeringen
Ook als je vrijwilliger bent is het verstandig om goed na te denken over verzekeringen. Dat kan jou en de organisatie waar je je voor inzet veel tijd, geld en energie besparen. Welke verzekeringen je moet afsluiten hangt af van eventuele risico’s die je loopt.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, loop je dan risico’s die je ongewenst vindt?
Ja
Nee

Vraag van

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Vrijwilligerswerk is niet verplicht, onbetaald en valt dus buiten een vast dienstverband. Toch is het ook in dit geval belangrijk om goede afspraken te maken over voorwaarden en verwachtingen met de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

Op de website BeroepKunstenaar staat een checklist voor afspraken die je samen maakt met de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Leg de afspraken vervolgens vast in een vrijwilligerscontract.

Naar vraag
Heb jij op dit moment goede werkafspraken gemaakt over jouw vrijwilligerswerk?
Ja
Nee