Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Solidariteit

Fair practice stopt niet bij de rand van de eigen praktijk. We zijn allemaal onderdeel van een grotere keten en een alles omvattend ecosysteem, en in die zin van elkaar afhankelijk. Coöperatief handelen levert op de lange duur voor iedereen meer op dan concurrentie. Beter nog is het om holistisch te denken. De ene keer spring je voor een collega in de bres, de andere keer ga je voor een ideaal de barricade op. Dat zorgt voor empowerment, niet alleen van de ander maar ook van jezelf omdat je onderdeel bent van een groter geheel.

De Fair Practice Code is gestoeld op solidariteit. Hij is opgesteld door vertegenwoordigers van alle disciplines. Hij wordt door ons allen gedragen en uitgedragen. De code laat zien waar we voor staan.

Solidariteit vraagt wel om actieve bijdragen. Dat je bijvoorbeeld lid wordt van een vakbond of platform die stem geeft aan de hele groep en lobby voert in het gezamenlijk belang.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Ben jij actief bij een brancheorganisatie, vakbond of kennisnetwerk?
Ja
Nee

Vraag van

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijzen als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.  

Als je werkgever bent bij een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing. Als werkgever van een culturele organisatie moet je in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe je de code toepast.

De Governance Code Cultuur/Cultuur en Ondernemen geeft hier tips voor Besturen in (corona)crisistijd.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Pas je de Governance Code Cultuur op dit moment actief toe?
Ja
Nee

Vraag van

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

De normalisatiedrempel hebben we nog niet bereikt. Heb jij een divers netwerk? Hoe kun je jouw netwerk vergroten?

Links met handige informatie:

Naar vraag
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Transparantie in financiën

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

Transparantie kost moeite en moed. Je stelt jezelf ermee open voor onderzoek en kritiek, wat best lastig is als het gaat om gevoelige onderwerpen als de hoogte van beloningen. Maar als je opereert met open vizier kom je voor minder onplezierige verrassingen te staan. Je straalt het imago uit van een betrouwbare en solide partner, klant of opdrachtnemer. En in het geval van conflict kunnen de problemen veel sneller worden gepareerd. Maar niet iedereen hoeft het achterste van zijn tong te laten zien: als opdrachtnemer voel je je daar niet altijd prettig bij.

Je kunt als werkgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) niet in lijn zijn met de Fair Practice Code. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Stel jij op dit moment transparante financiële verantwoordingen op die je ook deelt met direct betrokkenen?
Ja
Nee

Vraag van

Vertrouwen

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het, naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, essentieel om vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen. Subsidiegevers tonen zich steeds meer bewust van de papierlast die verantwoording met zich meebrengt. Er wordt steeds vaker gemonitord op kwalitatieve doelstellingen en subsidieprocedures zijn vereenvoudigd en versneld.

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers doorlopend uitwisselen wat goed werkgeverschap voor hen betekenen. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

De Fair Practice Code biedt ook jou handvatten om het gesprek aan te gaan met je werknemer.

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgevers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wilt.  

Voer regelmatig gesprekken met werkenden
Een (jaarlijks) functionerings- en beoordelingsgesprek met werknemers en vrijwilligers of een evaluatiegesprek na afloop van een stage zijn goede momenten om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat in de toekomst misschien beter kan. Het is een goede gelegenheid om het nog eens over fair practice te hebben.

Links met handige informatie: 

Naar vraag
Voer jij op dit moment met je werknemers het gesprek over fair practice?
Ja
Nee

Vraag van

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. De kans dat je ook als werkgever te maken krijgt met nieuwe disciplines, nieuwe creatieve professionals en andere sectoren is groot. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden en die van al je medewerkers, stagiairs en vrijwilligers te blijven ontwikkelen.

Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Bij een meer duurzame carrière hoef je geen roofbouw op jezelf te plegen. In 2020 is het PPO Werktuig opgezet. Dit werktuig co-financiert ontwikkelplannen van werkenden in de sector. Ook diverse fondsen hebben regelingen opgetuigd die eenzelfde doel dienen.

Duurzaamheid treft ook het werk zelf. Bij een streven naar kwaliteit hoort zorg en aandacht. Je wil je creativiteit niet opbranden voordat het resultaat ervan goed en wel heeft kunnen landen. Een minder hoge omloopsnelheid betekent ook minder verbruik van grondstoffen en een lagere afvalproductie.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Zijn er mogelijkheden om jezelf en/of je werknemers na of bij te scholen?
Ja
Nee

Vraag van

Veilig en gezond werken

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag zoals pesterijen, machtsmisbruik, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden. De Arbo- en de Arbeidstijdenwet leggen de werkgever verplichtingen op om de werknemers te beschermen met het oog op veilig en gezond werken.De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers. Haal er voorbeelden uit die op jouw organisatie van toepassing zijn.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Vraag van

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Als werkgever krijg je op verschillende manieren met auteursrecht te maken. Of iemand in dienst bij jouw organisatie maakt een origineel werk waarvan je als werkgever de rechten krijgt. Of jouw organisatie wil het werk van een ander gebruiken.

Links met praktische informatie:

Naar vraag
Maak jij als werkgever altijd duidelijke afspraken wanneer het gaat over auteursrecht van het werk van een ander of van je eigen werk?
Ja
Nee

Vraag van

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Je werknemers lopen tijdens hun carrière risico’s zoals (langdurige) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast moeten ze over voldoende inkomen beschikken als ze te oud zijn om te werken. Als werkgever heb je de plicht om je werknemers tegen deze risico’s te verzekeren. Bij stagiairs en vrijwilligers kunnen er uitzonderingen zijn. Het is goed om hier bij stil te staan.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, heb je dan alle verplichte verzekeringen geregeld voor jouw werknemers, stagiairs en vrijwilligers?
Ja
Nee

Vraag van

Eerlijke vergoeding

Fair pay is een van de drie onderliggende principes van de Fair Practice Code. Alleen bij eerlijke betaling zijn arbeidsrelaties duurzaam. Gelijke betaling voor gelijke arbeid is een voorwaarde voor solidariteit. Salarissen en tarieven moeten bepaald worden op een manier die inzichtelijk en transparant is. En vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer, werknemer en -gever is essentieel op beloning als fair te ervaren. Fair share is het tweede principe van de code. Worden de middelen eerlijk verdeeld?

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Als werkgever kan je met je werknemers, stagiairs en vrijwilligers afspraken maken met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In sommige gevallen moet je samen tot een vergoeding komen.  

In deze coronacrisis zijn er bijzondere maatregelen. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Op de website van Kunsten '92 kun je meer lezen over de actuele ontwikkelingen. Kijk voor de laatste informatie over de steun- en herstelpakketten altijd op de website van de Rijksoverheid.

Links met handige informatie:

Naar vraag
Betaal je alle werknemers, stagiairs en vrijwilligers op dit moment een eerlijke vergoeding?
Ja
Nee